0
0,00  0 izdelkov

V košarici ni izdelkov.

J3

Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

PODATKI O UPRAVLJAVCU VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana
Pot čez gmajno 109
1000 Ljubljana
Matična številka: 5385083000
Davčna številka: SI 74959883

Elektronski naslov: info@j3spirits.com

Telefonska številka: 070 696 166

(v nadaljevanju: podjetje).

Podjetje je lastnik in ponudnik spletnega mesta https://j3spirits.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju zaenkrat še ni imenovana. V zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov, nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslovu info@razvoj.boost.si.

1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov ter katere podatke obdelujemo:

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:
V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb (npr. pogodb o dobavi blaga, ki so sklenjene na daljavo) katerih stranki sta podjetje in obiskovalec našega spletnega mesta, ki na spletnem mestu opravi nakup (kupec), pri čemer:

– ob vaši registraciji uporabniškega računa za namene uporabe našega spletnega mesta (našo spletno trgovino lahko uporabljate kot neregistrirani obiskovalec oziroma registrirani uporabnik) lahko obdelujemo osnovne podatkeregistriranega uporabnika (ime, priimek, elektronski naslov in geslo v šifrirani obliki);

– ob sklenitvi pogodbe (nakupu), za namene izvršitve sklenjene pogodbe (prodaja izdelka preko spletne trgovine našega spletnega mesta, njegova dostava in obveščanje v zvezi z naročilom), lahko obdelujemo osnovne podatkenakupovalca / registriranega uporabnika (ime in priimek), njegove kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonsko številko), ter podatke o zadevnem nakupu za izdajo računa in dostavo blaga (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila / dostave, naslov, mesto, država, poštna številka za dostavo / naslov za izdajo računa, številka in datum naročila, uporabljeni kuponi, status naročila), ter druge podatke (arhiv komunikacije med uporabnikom in podjetjem, dokazila o oddanih soglasjih k Splošnim pogojem uporabe, ipd.).

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar pred sklenitvijo pogodbenega razmerja (nakupa na daljavo) komuniciramo z vami:

– v kontekstu pogajanj in vzajemnega komuniciranja pred nakupom (npr. kadar nas pred nakupom glede izdelka kontaktirate preko elektronskega naslova oziroma kontaktnega obrazca, ki sta objavljena na podstrani »Kontakt«, za katerega se zanimate), pri čemer v takem primeru lahko obdelujemo vaše kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov), in morebitne druge podatke, ki nam jih v ta namen zaupate.

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da se z nami o tem pogajate, oziroma da skupaj o tem komuniciramo.

V opisanih primerih nam osebne podatke zagotovite kot del pogodbene obveznosti oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe (npr. kreiranje uporabniškega računa in sklenitev pogodbe (nakup) oziroma pošiljanje povpraševanja, ipd.), pri čemer za nadpisane namene in obdelave vaših osebnih podatkov posledično ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja.

V kolikor v določenih primerih obdelave osebnih podatkov, ki temeljijo na pogodbenem razmerju z vami, podatkov ne boste zagotovili, to načeloma ne bo imelo posledic za vas. Takšna situacija pa lahko oteži ali celo onemogoči naše sodelovanje (npr. podjetje ne sme izvesti sklenitve pogodbe za dobavo blaga na daljavo, v kolikor ji ne zaupate podatkov za izstavitev in davčno potrditev računa), pri čemer boste v teh primerih o tem predhodno oziroma naknadno obveščeni.

1.2. Na podlagi zakona ali drugih predpisov:
V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

– kadar podjetju inšpektor oziroma drug nosilec javnih pooblastil naloži, da mu skladno z zakonom podjetje zaupa osebne podatke določenega kupca / registriranega uporabnika (npr. v kontekstu izvajanja inšpekcijskega nadzora po določbah Zakona o varovanju potrošnikov (ZVPOT) in Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN),

– kadar podjetje obdeluje osebne podatke kupca, ki mu je izdalo račun, podjetje ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (glej poglavje 3.2.), ipd.

1.3. Na podlagi vaše izrecne privolitve (soglasja):
V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev obiskovalca spletnega mesta oziroma nakupovalca se šteje njegova prostovoljna izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, npr.:

– tržno komuniciranje z osebami, ki še niso naše stranke* (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje v naši poslovalnici, na obrazcu spletnega mesta, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke osebe, ki je podala soglasje (ime in priimek) ter njene vnesene kontaktne podatke (elektronski naslov) za namene pošiljanja oglasnih sporočil oziroma »newsletter«-jev,

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu info@razvoj.boost.si.

– Spletno oglaševanje osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov naših oglaševalskih partnerjov (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rokov hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki« – https://razvoj.boost.si/j3spirits_old/piskotki/ .

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo (glej razdelek 1.1. tega poglavja).

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da ta svojo izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, t.j. tako da nas v zvezi s tem kadarkoli kontaktira na naslovu info@razvoj.boost.si (glej poglavje 5.1.).

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

V primeru, da ne podate privolitve za obdelavo osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati, oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja
Določene osebne podatke smemo obdelovati za namene zavarovanja naših legitimnih interesov, npr.:

– kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov, bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje teh legitimnih ciljev podjetja,

– predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije z obstoječimi strankami* (npr. da lahko pošljemo obvestilo osebi, ki je na našem spletnem mestu kupila izdelek oziroma registrirala uporabniški račun), pri čemer obdelujemo predvsem kontaktne podatke take osebe (elektronski naslov).

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas v zvezi s tem kontaktirate na naslovu info@razvoj.boost.si.

Podjetje sme obdelovati osebne podatke posameznika tudi v primerih, ko je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov posameznika, ki mu preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom).

2. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno za izpolite namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, npr.:

– osebne podatke strank na računih hranimo še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

– na podlagi sklenjene pogodbe se na primer podatki obdelujejo za čas trajanja pogodbe, oziroma še šest let po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.),

– na podlagi vašega izrecnega soglasja k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki so že naše stranke / registrirani uporabniki spletnega mesta, podatke hranimo vse dokler oseba soglasja ne prekliče,

– podatki registriranih uporabnikov spletnega mesta se hranijo in obdelujejo do preklica privolitve oziroma izbrisa uporabniškega računa.

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

3. Kdo v podjetju in izven njega obdeluje vaše osebne podatke (uporabniki osebnih podatkov)?

3.1. Določeni zaposleni v podjetju
Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

3.2. Državni organi
V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Inšpektorat za delo, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

osebe, ki z nami sodelujejo na podlagi drugih podjemnih oziroma avtorskih pogodb (pravno svetovanje, oglaševanje, ipd.),
računovodski servis,
dostavljavske in špediterske službe,
sodelovanje s ponudniki neobveznih piškotkov in
vzdrževalci IT sistemov.
Podjetje ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Za pridobitev natančnega seznama vseh pogodbenih podobdelovalcev podjetja, nam lahko v zvezi s tem pišete na naslov info@razvoj.boost.si.

3.4. Sodelovanje s ponudniki neobveznih piškotkov
Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našim spletnim mestom s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 4. Piškotki), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (storitve: Google Analytics / Remarketing for Google Display Advertising / Google Tag Manager /Google DoubleClick) (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US)
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (storitve: visitor action pixel (FB Pixel) (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi https://razvoj.boost.si/j3spirits_old/piskotki/.

3.4.1 Ponudnik gostovanja
Gostovanje našega spletnega mesta in shranjevanje podatkov, ki nam jih posredujete preko spletnega mesta (npr. v povezavi s komunikacijo preko kontaktnega obrazca na strani) izvajamo na lastnih strežnikih znotraj Evropskega gospodarskega prostora.

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije
Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej poglavja 3.4.), pri čemer so bili vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) in po 12. 7. 2020 spoštujejo ter so sprejeli vse varnostne ukrepe glede prejema oziroma prenosa podatkov, ki se v času priprave tega dokumenta smatrajo kot ustrezni.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo v zvezi s tem pošljete:

na elektronski naslov: info@razvoj.boost.si
po klasični pošti na fizični naslov: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109, 1000 Ljubljana

4. Piškotki

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://j3spirits.com/piskotki/.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

Na našem spletnem mestu prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku spletnega mesta.

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd.) z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

pogojeno z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletnega mesta) ter,
pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopna na povezavi https://j3spirits.com//piskotki/.
Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in to, kdo je ponudnik posameznega piškotka oziroma storitve, si lahko preberete na povezavi https://j3spirits.com//piskotki/.

5. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova info@j3spirits.com.

Prav tako lahko na navedeni naslov uporabljate za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane z osebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte, ipd.).

5.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve
Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej poglavje 1.3), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktirate na info@razvoj.boost.si.

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (npr. brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

5.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oziroma merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

5.3. Pravica do popravka osebnih podatkov
Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave

5.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oziroma drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

5.5. Pravica do omejitve obdelave
Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) podjetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podjetja prevladajo nad vašimi razlogi.

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov
Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

5.7. Pravica do ugovora obdelavi
Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, ter da se podatki, kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

6. Varovanje vaših osebnih podatkov

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-

tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

Podjetje je v ta namen prav tako vpeljalo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn in nahajališč strežnikov ter delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.). Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev v pogodbah o obdelavi osebnih podatkov.

7. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja.

8. Obdelava osebnih podatkov oseb, ki so mlajše od 18 let in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku spletne platforme na pojavnem oknu izjavi, da je starejši od 18 let.

Podjetje ne nudi spletne trgovine in sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, registracijo uporabniškega računa, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Podjetje posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne platforme mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo podjetje samo naknadno ugotovilo, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo naredilo vse kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo. V takih primerih podjetje postopa v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine https://j3spirits.com (https://j3spirits.com/splosni-pogoji).

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba pri podjetju kljub prepovedi opravila nakup, lahko to sporočijo podjetju in zahtevajo izbris takih osebnih podatkov na naslovuinfo@razvoj.boost.si ter razdor pogodbe. V takih primerih podjetje postopa v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine https://j3spirits.com/j3spirits_old/ (https://j3spirits.com/splosni-pogoji).

Vsaka komunikacija v zvezi z izdelki družbe, ki bi lahko bila namenjena osebam, za katere je bilo družbi sporočeno, oziroma je podjetje samo ugotovilo, da so mlajše od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost, ne bo izvedena.

9. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

- na elektronskem naslovu: info@j3spirits.com
- po klasični pošti na naslovu: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109, 1000 Ljubljana

10. Končne določbe

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na našem spletnem mestu, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 1. 12. 2020 dalje.

JAKŠIČ CENTER d.o.o.

Kontakt

JAKŠIČ CENTER, d.o.o. Ljubljana
Pot čez gmajno 109
1000 Ljubljana

Telefon: 070 696 166
Email: info@j3spirits.com