J3

Splošni pogoji poslovanja 

V povezavi z obiskano spletno trgovino https://j3spirits.com/ in nakupom izdelkov na njej, velja, da je:

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec

JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana
Pot čez gmajno 109
1000 Ljubljana
Matična številka: 5385083000
Davčna številka: SI 74959883

Elektronski naslov: info@j3spirits.com

Telefonska številka: 070 696 166

 Družba JAKŠIČ CENTER d.o.o. je od dne 27.06.1990 vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10730400 kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 14.220,00 EUR. Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

Uvodne definicije pojmov

 • JAKŠIČ CENTER d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica lastne spletne trgovine – https://j3spirits.com/ (v nadaljevanju: spletna trgovina).
 • Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://j3spirits.com/ (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: https://j3spirits.com/splosni-pogoji,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine,
 • potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,
 • kupec: je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani »Plačilo« v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, klikne na gumb »Kupite sedaj«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://j3spirits.com/splosni-pogoji. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Vsebine spletne trgovine so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, v tem jeziku pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://j3spirits.com/varstvo-osebnih-podatkov.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://j3spirits.com/splosni-pogoji spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

            – elektronsko sporočilo na naslov: info@j3spirits.com,

            – ali fizično pošto na naslov: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

Odgovornost za delovanje spletne trgovine

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Opisi izdelkov in fotografije

Družba nudi obiskovalcem informacije o izdelku, slike izdelka ter druge informacije glede izdelkov z največjo možno mero skrbnosti in ažurnosti, pri čemer lahko obstajajo pomanjkljivosti glede njihove natančnosti. Pri vnosu podatkov o izdelkih v spletno trgovino vselej namreč obstaja možnost nastanka tipkarskih in drugih napak. Vsi obvezni in predpisani podatki o izdelku so vselej navedeni na izdelku oziroma njegovi etiketi ali embalaži.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne odražajo oziroma zagotavljajo lastnosti dejanskega izdelka. Ob prejemu izdelka in pred njegovo uporabo je potrebno skrbno preberati navodila za uporabo v kolikor so ta potrebna in ostale pomembne informacije proizvajalca. O razhajanju objavljenih podatkov in dejanskih lastnosti izdelka lahko družbo obvestite na naslovu info@j3spirits.com ter odstopite od pogodbe v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Registracija uporabniškega računa za izvedbo nakupa ni potrebna

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot navadni obiskovalec, torej brez registracije uporabniškega računa.

Prepoved uporabe spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku spletne trgovine na pojavnem oknu izjavi, da je starejši od 18 let.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, registracijo uporabniškega računa, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo naredila vse kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo. V takih primerih družba postopa v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub prepovedi opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@j3spirits.com, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi in oddaja izjave na pojavnem oknu s strani obiskovalca, da je oziroma ni starejši od 18 let,
 • v kolikor obiskovalec izjavi, da je starejši od 18 let, ga brskalnik preusmeri na spletno trgovino, sicer pa ga brskalnik preusmeri na spletno mesto google.com,
 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine s klikom na simbolične slike izdelkov, simbolni gumb s podobo košarice oziroma gumba »Trgovina« ali »Darilni paketi«;
 • ogled posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka in izbor količine za nakup s klikom zadevnih puščic »navzgor« oziroma »navzdol« ali vnosom količine v polje količine, ogled opisa izdelka in specifikacija izdelka z izborom iz padajočega menija v primeru, kadar gre za darilni paket (dodajanje tipa izdelka, ki pospremi darilni paket);
 • dodajanje izbranega izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;
 • nadaljevanje nakupovanja z navigacijo do drugih izdelkov oziroma s prehodo na ogled vseh izdelkov, ki so bili dodani v košarico s klikom na gumb »Prikaži košarico« ali s klikom simbolnega gumba s podobo košarice;
 • v koraku »Košarica« se vrši pregled izdelkov v košarici, njihove količine, cen in morebitnih popustov, ter spreminjanje količin izdelkov v košarici s klikom na puščici »navzgor« oziroma »navzdol« ali vnosom količine v polje količine, vrši pregled skupne cene z DDV (brez stroška dostave), vnos kode kupona v vnosno polje in vnovčenje kode kupona s klikom na gumb »Unovči kupon«, ter nadaljuje na naslednji korak za zaključek nakupa s klikom na gumb »Na blagajno«;
 • na naslednjem koraku zaključka nakupa – »Plačilo«, uporabnik vnese zahtevane podatke plačnika za izvedbo naročila (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, poštno številko in kraj, državo oziroma regijo, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), oziroma podatke o svojem podjetju, ter, v kolikor to želi, odda opombe glede naročila (npr. posebna navodila za dostavo),
 • nato uporabnik preveri kontaktni elektronski naslov in naslov za dostavo ter izbrani način dostave, vse izdelke v košarici in njihove količine ter posamično oziroma skupno ceno naročila z DDV in stroške izbere plačilno metodo (plačilo po predračunu), ter v kolikor se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev in želi izvršiti nakup, označi vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja« in klikne na gumb »Kupite sedaj«, s čimer odda svoje naročilo;
 • s klikom na gumb »Kupite sedaj« in uspešno oddajo naročila je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena;
 • v kolikor je bilo naročilo uspešno oddano, uporabnik na vneseni elektronski naslov prejme potrditev naročila,
 • v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;
 • ob potrditvi naročila družba pošlje kupcu predračun in podatke ter informacije za izvedbo plačila po predračunu (TRR, znesek in podatki podjetja), ter ga obvesti o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa.

Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

– kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;

– je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;

– je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno šikanozen;

– je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;

– družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;

– je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;

– je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda opis izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine (klik zadevnih puščic »navzgor« oziroma »navzdol« ali z vnosom količine v polje količine) ;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (zadevne puščice »navzdol« ali z vnosom količine v polje količine)
 • se lahko kadarkoli z gumbom »Nazaj« njegovega brskalnika vrne na prejšnji korak oziroma podstran.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka (klik zadevnih puščic »navzgor« oziroma »navzdol« ali z vnosom količine v polje količine);
 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.)
 • spreminja izbrani način plačila ter;
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;
 • pri vsakem od korakov ima kupec možnost vrnitve korak nazaj (klik na gumb brskalnika »Nazaj«).

Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov, ki so v ponudbi izdelkov spletne trgovine. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV.

Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave na tretjem koraku zaključka nakupa – »Dostava«, pri čemer se ob izbiri posamezne metode, pripadajoča cena dostave prišetje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje operedljeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • plačilo po predračunu.

Družba ob uspešno prejetem naročilu kupca, kupcu na vneseni elektronski naslov pošlje predračun in podatke ter informacije za izvedbo plačila po predračunu (TRR, znesek in podatki podjetja).

Po prejemu plačila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev.

Posredovanje računa

Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi natisnjen račun. Na računu je navedena razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

Dostava

Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju celotne Republike Slovenije.

Varnost strank in zaposlenih je v družbi na prvem mestu, zato je družba skupaj s partnerji za dostavo v času Covid-19 ukrepov izvajanje dostave prilagodila na način, da:

 1. izročitve paketov (naročil) potekajo na prostem tako, da dostavljavec nastavi paket (na tla ali na rob vozila) in se od njega umaknil za najmanj 1,5 metra, šele nato pa prevzemnik (kupec) sam prevzame pake,
 2. v primeru določenih izjem, ki jih kupec lahko sam izbere na prvem koraku zaključka nakupa – »Košarica« (npr. dostava gibalno omejeni osebi, ki paketa sama ne bi mogli prevzeti), dostava prav tako poteka na prostem in brez neposrednega stika,
 3. vsi dostavljavci nosijo zaščitno masko in zaščitne rokavice in so opremljeni z dezinfekcijskim sredstvom,
 4. družba spremlja in upošteva vse ukrepe in priporočila na področju COVID-19.

Predvideni rok dostave

Družba skupaj s partnerji za dostavo sicer izdelke dostavlja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, predvideni rok dostave je predvidoma 24h od potrditve naročila.

Glede izdelkov, ki so naročeni do 20h načeloma velja, da je predvideni rok dostave naslednji delovni dan.

Ure, ko partnerji za dostavo vršijo dostave so praviloma med 08:00 in 20:00 (od ponedeljka do petka) oziroma 08:00-14:00 (v soboto).

Predviden rok dostave je zgolj informativne narave, pri čemer velja, da je rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva.

Družba si posledično pridržuje pravico, da predvideni rok dostave podaljšati za 48 ur in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

Cena dostave

Cena dostave za nakupe v Republiki Sloveniji znaša 4 EUR.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

Posebne oznake izdelkov:

 •  z oznako “Novo” je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
 •  z oznako “Trenutno ni na zalogi” oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.

Odstop od pogodbe

Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?

Skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, kupec med drugim nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi blaga, ki:

 • je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe   
 • je zapečateno in posledično ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat
 • je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti,

Ker je spletna trgovina v prvi vrsti namenjena prodaji alkoholnih pijač in živilskih izdelkov, glavnina prodanih izdelkov spada pod zgoraj naštete tipe blaga, pri katerih žal ni mogoče odstopiti od sklenjene pogodbe o dobavi blaga.

Odstop od pogodbe sicer prav tako ni mogoč za druge tipe pogodb, ki so prav tako opredeljene v 43. č členu Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.

Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljalca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

 • elektronski naslov družbe: info@j3spirits.com
 • fizični naslov družbe: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 14 dnevnem roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke.

Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo, da odstopa od pogodbe.

To kupec stori tako, da izdelek pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Družba ne bo upoštevala vračil izdelkov, katerih embalaža oziroma varnostni pečat je bil odprt, izdelek pa sodi v kategorijo zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov (npr. odprta steklenica ipd.).

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Stvarne napake na izdelku

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka spletne trgovine, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini.

Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:

 • odpravo napake,
 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
 • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
 • vračilo plačanega zneska.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

 • elektronski naslov družbe: info@j3spirits.com
 • fizični naslov družbe: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojom stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavljanu stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo preko:

 • elektronskega naslova družbe: info@j3spirits.com
 • oziroma fizičnega naslova družbe: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni trgovini.

Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

Obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh Splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic.

Obvezne informacije, ki jih družba vselej zagotovi potrošniku pred izvedbo nakupa glede:

glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,

 • podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne trgovine,
 • podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na strani »Plačilo«, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh Splošnih pogojev,
 • morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani »Dostava« do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico« oziroma v poglavju »Dostava« teh Splošnih pogojev,
 • plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani »Dostava« oziroma »Informacije« in »Plačilo«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Prikaži košarico« oziroma v poglavjih »Dostava« in »Načini plačila« teh Splošnih pogojev,
 • pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

Druge informacije, ki jih družba zagotovlja uporabnikom pred izvedbo nakupa glede:

 • naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev,
 • naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

Ponujanje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače

Skladno s poglavjem »Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo« teh Splošnih pogojev in veljavnimi zakonskimi prepovedmi, družba ne prodaja alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače osebam, ki so mlajše od 18 let, oziroma osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola ter osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

V imenu družbe lahko zaposlena oseba partnerja za dostavo od kupca, glede katerega upravičeno domneva, da ni starejši od 18. let zahteva, da mu ta pred prevzemom izdelkov izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec tak poziv odkloni, se mu navedenih izdelkov ne bo dostavilo, družba pa bo od sklenjene pogodbe odstopila v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe s strani družbe« teh Splošnih pogojev.

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

 

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. 12. 2020 dalje.

 

JAKŠIČ CENTER d.o.o.

Kontakt

JAKŠIČ CENTER, d.o.o. Ljubljana

Pot čez gmajno 109

1000 Ljubljana

 

Telefon: 070 696 166
Email: info@j3spirits.com