0
0,00  0 izdelkov

V košarici ni izdelkov.

J3

Splošni pogoji poslovanja

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec

JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana
Pot čez gmajno 109
1000 Ljubljana
Matična številka: 5385083000
Davčna številka: SI 74959883

Elektronski naslov: info@j3spirits.com

Telefonska številka: 070 696 166

Družba JAKŠIČ CENTER d.o.o. je od dne 27.06.1990 vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10730400 kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 14.220,00 EUR. Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

Uvodne definicije pojmov

JAKŠIČ CENTER d.o.o. (v nadaljevanju: družba): je razvijalka in ponudnica lastne spletne trgovine – https://j3spirits.com/ (v nadaljevanju: spletna trgovina).
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://j3spirits.com/ (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: https://j3spirits.com/splosni-pogoji,
obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine,
potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,
nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila,
kupec: je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljenem nakupu obvesti kupca, ki ni potrošnik o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje.

Veljavnost teh Splošnih pogojev in jezik poslovanja

Te Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani »Plačilo« v trenutku, ko ob predhodni potrditvi vnosnega polja »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, klikne na gumb »Kupite sedaj«.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa na spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://j3spirits.com/splosni-pogoji. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

V kolikor pride do konflikta med določili teh Splošnih pogojev in drugih morebitnih pravilnikov družbe, se uporabijo določila, ki so specialnejša glede na predmet urejanja.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in uporabnikom oziroma kupcem.

Vsebine spletne trgovine so potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, v tem jeziku pa družba vrši tudi svoje poslovanje, pri čemer pogodbe z družbo ni mogoče skleniti v drugem jeziku.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://j3spirits.com/varstvo-osebnih-podatkov.

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni. V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba naredila vse kar je v njeni moči, da uporabnike oziroma kupce o tem obvesti preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov (npr. elektronsko sporočilo, poslano na elektronski naslov uporabnika oziroma kupca), oziroma s pomočjo obvestila, ki bo objavljeno na spletni trgovini.

Objava nadpisanega obvestila in dejstvo, da je kupec potrdil vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja«, ter oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://j3spirits.com/splosni-pogoji spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi.

V teh Splošnih pogojih zajete »Obvezne informacije, ki jih družba zagotovlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo« tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem, ki se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

– elektronsko sporočilo na naslov: info@j3spirits.com,

– ali fizično pošto na naslov: JAKŠIČ CENTER d.o.o., pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgovina, Ljubljana, Pot čez gmajno 109,1000 Ljubljana.

Odgovornost za delovanje spletne trgovine

Družba se trudi zagotavljati, da sta dostop oziroma uporaba spletne trgovine preko običajnih komunikacijskih sredstev na voljo vsem uporabnikom v neprekinjeni, nemoteni in varni obliki, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati.

Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletne trgovine in morebitno nezmožnostjo dostopanja do pripadajočih vsebin in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo spletne trgovine.

Družba si v primeru večjih resnih izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse uporabnike, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi posamično dogovorila o morebitnem vračilu kupnine oziroma dostavi izdelkov.

Družba dostopanje do spletne trgovine s strani uporabnikov omogoča z komunikacijskimi sredstvi in na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. strošek elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Varnost uporabljenih tehničnih in komunikacijskih sredstev, omrežja, uporabljenega elektronskega predala, oziroma naslova, gesel in uporabniškega računa, je odgovornost posameznega uporabnika oziroma kupca.

Opisi izdelkov in fotografije

Družba nudi obiskovalcem informacije o izdelku, slike izdelka ter druge informacije glede izdelkov z največjo možno mero skrbnosti in ažurnosti, pri čemer lahko obstajajo pomanjkljivosti glede njihove natančnosti. Pri vnosu podatkov o izdelkih v spletno trgovino vselej namreč obstaja možnost nastanka tipkarskih in drugih napak. Vsi obvezni in predpisani podatki o izdelku so vselej navedeni na izdelku oziroma njegovi etiketi ali embalaži.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne odražajo oziroma zagotavljajo lastnosti dejanskega izdelka. Ob prejemu izdelka in pred njegovo uporabo je potrebno skrbno preberati navodila za uporabo v kolikor so ta potrebna in ostale pomembne informacije proizvajalca. O razhajanju objavljenih podatkov in dejanskih lastnosti izdelka lahko družbo obvestite na naslovu info@j3spirits.com ter odstopite od pogodbe v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« oziroma »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Registracija uporabniškega računa za izvedbo nakupa ni potrebna

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot navadni obiskovalec, torej brez registracije uporabniškega računa.

Prepoved uporabe spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku spletne trgovine na pojavnem oknu izjavi, da je starejši od 18 let.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, registracijo uporabniškega računa, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, nemudoma zapustiti spletno trgovino.

Družba posledično zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljivi za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo naredila vse kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo, morebitne sklenjene pogodbe pa razdrejo. V takih primerih družba postopa v skladu s poglavjem »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oziroma varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma ugotovijo, da je takšna oseba z družbo kljub prepovedi opravila nakup, lahko to sporočijo družbi na naslovu info@j3spirits.com, družba pa bo odstopila od sklenjene pogodbe in izbrisala vse osebne podatke take osebe. V takih primerih se smiselno uporablja poglavje »Odstop od pogodbe s strani družbe« oziroma poglavje »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi in oddaja izjave na pojavnem oknu s strani obiskovalca, da je oziroma ni starejši od 18 let,
v kolikor obiskovalec izjavi, da je starejši od 18 let, ga brskalnik preusmeri na spletno trgovino, sicer pa ga brskalnik preusmeri na spletno mesto google.com,
iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine s klikom na simbolične slike izdelkov, simbolni gumb s podobo košarice oziroma gumba »Trgovina« ali »Darilni paketi«;
ogled posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka in izbor količine za nakup s klikom zadevnih puščic »navzgor« oziroma »navzdol« ali vnosom količine v polje količine, ogled opisa izdelka in specifikacija izdelka z izborom iz padajočega menija v primeru, kadar gre za darilni paket (dodajanje tipa izdelka, ki pospremi darilni paket);
dodajanje izbranega izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;
nadaljevanje nakupovanja z navigacijo do drugih izdelkov oziroma s prehodo na ogled vseh izdelkov, ki so bili dodani v košarico s klikom na gumb »Prikaži košarico« ali s klikom simbolnega gumba s podobo košarice;
v koraku »Košarica« se vrši pregled izdelkov v košarici, njihove količine, cen in morebitnih popustov, ter spreminjanje količin izdelkov v košarici s klikom na puščici »navzgor« oziroma »navzdol« ali vnosom količine v polje količine, vrši pregled skupne cene z DDV (brez stroška dostave), vnos kode kupona v vnosno polje in vnovčenje kode kupona s klikom na gumb »Unovči kupon«, ter nadaljuje na naslednji korak za zaključek nakupa s klikom na gumb »Na blagajno«;
na naslednjem koraku zaključka nakupa – »Plačilo«, uporabnik vnese zahtevane podatke plačnika za izvedbo naročila (ime, priimek, elektronski naslov za dostavo, poštno številko in kraj, državo oziroma regijo, ter telefonsko številko za obveščanje v zvezi z naročilom), oziroma podatke o svojem podjetju, ter, v kolikor to želi, odda opombe glede naročila (npr. posebna navodila za dostavo),
nato uporabnik preveri kontaktni elektronski naslov in naslov za dostavo ter izbrani način dostave, vse izdelke v košarici in njihove količine ter posamično oziroma skupno ceno naročila z DDV in stroške izbere plačilno metodo (plačilo po predračunu), ter v kolikor se strinja z vsemi določili teh Splošnih pogojev in želi izvršiti nakup, označi vnosno polje »Strinjam se z določili Splošnih pogojev poslovanja« in klikne na gumb »Kupite sedaj«, s čimer odda svoje naročilo;
s klikom na gumb »Kupite sedaj« in uspešno oddajo naročila je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izbranih izdelkov sklenjena;
v kolikor je bilo naročilo uspešno oddano, uporabnik na vneseni elektronski naslov prejme potrditev naročila,
v nadpisani potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;
ob potrditvi naročila družba pošlje kupcu predračun in podatke ter informacije za izvedbo plačila po predračunu (TRR, znesek in podatki podjetja), ter ga obvesti o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa.

Kontakt

JAKŠIČ CENTER, d.o.o. Ljubljana
Pot čez gmajno 109
1000 Ljubljana

Telefon: 070 696 166
Email: info@j3spirits.com